រឿង ភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងប្ញស្យា ( Plerng Sne Plerng Rusya ) ភាគទី ០១, Part (4/4)