កីឡាករ KHABIB & MCGREGOR សាងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដល់ UFC